Regulamin sklepu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rejestracja
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 4. Informacje o produktach
 5. Warunki składania i realizacji zamówień
 6. Modyfikacje zamówienia
 7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 8. Dodatkowa autoryzacja płatności
 9. Realizacja zamówień
 10. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi
 11. Warunki gwarancji
 12. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 13. Zwrot należności Klientom
 14. Promocje
 15. Dane osobowe
 16. Newsletter
 17. Reklamacje
 18. Postanowienia końcowe

 

Sklep internetowy martatrojanowska.com jest prowadzony przez: Studio Impress Marta Trojanowska z siedzibą w Warszawie (02-485), ul. Kleszczowa 41/14, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 5272464331, REGON 141151764.

SŁOWNICZEK:

BOK – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego martatrojanowska.com oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://martatrojanowska.com/kontakt.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego martatrojanowska.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego martatrojanowska.com, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie z aplikacji mobilnej Studio Impress Marta TrojanowskaGO oraz Sklepu Internetowego martatrojanowska.com

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego martatrojanowska.com umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego martatrojanowska.com.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Studio Impress Marta Trojanowska podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Sklep Internetowy martatrojanowska.com – prowadzony przez Studio Impress Marta Trojanowska sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową martatrojanowska.com.

Specyfikacja – wytyczne klienta na podstawie których wykonywany jest zamówiony produkt, w szczególności rodzaju i koloru tkanin użytych do stworzenia produktu oraz wymiarów osoby, dla której ten produkt jest tworzony.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com;
  2. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Studio Impress Marta Trojanowska i dostępne w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
  3. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  4. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego martatrojanowska.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego martatrojanowska.com, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego martatrojanowska.com, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego martatrojanowska.com zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego martatrojanowska.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego martatrojanowska.com lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego martatrojanowska.com do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego martatrojanowska.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego martatrojanowska.com nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego martatrojanowska.com możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825.
 6. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem tpay.com – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

§2. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com umożliwia Klientowi:
  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
  3. przeglądanie historii zamówień;
  4. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
  5. korzystanie z kodów rabatowych;
  6. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Studio Impress Marta Trojanowska, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego martatrojanowska.com, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Studio Impress Marta Trojanowska umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego martatrojanowska.com należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z BOK. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Studio Impress Marta Trojanowska o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 8. Studio Impress Marta Trojanowska jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Studio Impress Marta Trojanowska jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego martatrojanowska.com powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
  3. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 12 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Studio Impress Marta Trojanowska zgodnie z treścią zamówienia.
 9. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 10. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Studio Impress Marta Trojanowska. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Studio Impress Marta Trojanowska zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego martatrojanowska.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego martatrojanowska.com widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – nick Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego martatrojanowska.com. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego martatrojanowska.com, w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego martatrojanowska.com, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego martatrojanowska.com, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
  1. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez Studio Impress Marta Trojanowska z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 10 poniżej.
 5. Studio Impress Marta Trojanowska jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takich Materiałów, Studio Impress Marta Trojanowska nie jest zobowiązany do zawiadomienia Klienta.
 6. Studio Impress Marta Trojanowska informuje, że Klient odpowiada na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa za szkodę wyrządzoną w wyniku zamieszczenia przez niego Materiału sprzecznego z prawem, naruszającego prawa Studio Impress Marta Trojanowska lub naruszającego prawa osób trzecich.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy martatrojanowska.com nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Studio Impress Marta Trojanowska nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego martatrojanowska.com.
 8. Studio Impress Marta Trojanowska, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com. Studio Impress Marta Trojanowska niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Studio Impress Marta Trojanowska za pośrednictwem BOK wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego martatrojanowska.com oraz informując, na czym polega naruszenie.
 9. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Studio Impress Marta Trojanowska z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego martatrojanowska.com, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Studio Impress Marta Trojanowska bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com Studio Impress Marta Trojanowska jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Studio Impress Marta Trojanowska, Sklepu Internetowego martatrojanowska.com lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com. Udzielona Studio Impress Marta Trojanowska licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Studio Impress Marta Trojanowska jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Studio Impress Marta Trojanowska powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicka wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com).
 10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§4. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego martatrojanowska.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego martatrojanowska.com:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Studio Impress Marta Trojanowska zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Studio Impress Marta Trojanowska może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§5. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego martatrojanowska.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym martatrojanowska.com produkty są produktami wykonywanymi na zamówienie według Specyfikacji dostarczonej przez klienta. Specyfikacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania produktu. Slep internetowy przed realizacją zamówienia każdorazowo uzgodni z Klientem szczegóły specyfikacji.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego martatrojanowska.com lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
  4. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  5. wybrać formę płatności;
  6. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Studio Impress Marta Trojanowska nie prowadzi w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com sprzedaży hurtowej. Studio Impress Marta Trojanowska uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 15 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się z Studio Impress Marta Trojanowska za pomocą BOK w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Studio Impress Marta Trojanowska warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego martatrojanowska.com.
 5. W przypadku, gdy istnieje uzasadniona konieczność, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Studio Impress Marta Trojanowska oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Studio Impress Marta Trojanowska niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Studio Impress Marta Trojanowska zamówienia złożonego przez Klienta.
 8. W celu realizacji zamówienia szycia na miarę, Studio Impress Marta Trojanowska skontaktuje się z zamawiającym w celu ustalenia Specyfikacji. Do stworzenia specyfikacji na adres mailowy klienta podany podczas rejestracji lub składania zamówienia zostanie wysłany formularz Specyfikacji wraz z instrukcją jak naley go wypełnić.
  1. W celu poprawnego wypełnienia formularza, Klient ma prawo zasięgnąć porady i pomocy BOK.
  2. Sklep internetowy martatrojanowska.com nie ponosi odpowiedzialności za błędne wykonanie pomiarów oraz wypełnienie formularza Specyfikacji przez Klienta.
  3. Klient po wypełnieniu formularza Specyfikacji dostarczy formularz osobiście, pocztą lub za pomocą emaila na email Sklepu Internetowego.
 9. Jeżeli formularz Specyfikacji wypełniony przez klienta został uzgodniony i dostarczony do Sklepu Internetowego i realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Studio Impress Marta Trojanowska o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Studio Impress Marta Trojanowska do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Studio Impress Marta Trojanowska ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Studio Impress Marta Trojanowska otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Studio Impress Marta Trojanowska nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Studio Impress Marta Trojanowska nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszego regulaminu.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Studio Impress Marta Trojanowska, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Studio Impress Marta Trojanowska poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Studio Impress Marta Trojanowska.
 11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Studio Impress Marta Trojanowska może zaproponować Klientowi :
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Studio Impress Marta Trojanowska będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Studio Impress Marta Trojanowska będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 12. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Studio Impress Marta Trojanowska), Studio Impress Marta Trojanowska dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Studio Impress Marta Trojanowska. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 12 niniejszego regulaminu.
 13. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Studio Impress Marta Trojanowska jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Studio Impress Marta Trojanowska jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10 i ust. 12-13 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Studio Impress Marta Trojanowska zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 niniejszego regulaminu.
 15. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Studio Impress Marta Trojanowska w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Studio Impress Marta Trojanowska i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

§6. Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy zamówienie zostanie przyjęte do realizacji. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 niniejszego regulaminu.
 2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Salonu Studio Impress Marta Trojanowska) lub zmiany danych na fakturze do momentu wysłania zamówienia, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w BOK.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać osobiście, telefonicznie lub za pomocą maila.
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do BOK.

§7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com mogą być opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia).
 2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 3. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 4. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Studio Impress Marta Trojanowska.
 5. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Studio Impress Marta Trojanowska pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

§8. Dodatkowa autoryzacja płatności

 1. Dodatkowa autoryzacja płatności wymagana jest w przypadku płatności:
  1. środkami zgromadzonymi w ramach „Twoich środków”
  2. kartą kredytową, która:
   1. – została zarejestrowana w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com w ramach opcji One click buy;
   2. – nie posiada zabezpieczenia Technologią 3D Secure;
   3. – nie posiada wymagalności podania Kodu CVV2/CVC2 przy każdej transakcji dokonywanej za pomocą tej karty.
 2. Dodatkowa autoryzacja płatności realizowana jest przez podanie 4-cyfrowego kodu („Kod Autoryzacyjny”) przy transakcjach wykonywanych metodami płatności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Kod Autoryzacyjny zostanie wysłany Klientowi poprzez SMS na numer telefonu oraz na adres e-mail wskazane podczas składania zamówienia.
 4. Ważność każdego Kodu Autoryzacyjnego wynosi 30 minut od momentu jego otrzymania.

§9. Realizacja zamówień

 1. Studio Impress Marta Trojanowska zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego martatrojanowska.com przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Studio Impress Marta Trojanowska może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Studio Impress Marta Trojanowska wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

§10. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 1. Studio Impress Marta Trojanowska jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową lub Specyfikacją Klienta. Studio Impress Marta Trojanowska odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 10 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Studio Impress Marta Trojanowska w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Studio Impress Marta Trojanowska, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Studio Impress Marta Trojanowska i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
  1. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sklepu Internetowego martatrojanowska.com (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).
  2. W przypadku, gdy produkt odebrany został w Salonie Studio Impress Marta Trojanowska, reklamacje należy składać w tym Salonie Studio Impress Marta Trojanowska, w którym nastąpił odbiór tego produktu lub stosownie do postanowień lit. a powyżej.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Studio Impress Marta Trojanowska niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Studio Impress Marta Trojanowska zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Studio Impress Marta Trojanowska z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Studio Impress Marta Trojanowska wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Studio Impress Marta Trojanowska może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Studio Impress Marta Trojanowska z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Studio Impress Marta Trojanowska za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Studio Impress Marta Trojanowska za nabycie danego produktu.

§11. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Studio Impress Marta Trojanowska są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z BOK.
 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 niniejszego regulaminu.

§12. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu jeśli zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, po uzgodnieniu Specyfikacji:
  1. kontaktując się z BOK;
  2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego martatrojanowska.com (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).
 2. Ze względu na to, że produkty sprzedawane w sklepie są produktami wykonywanymi na indywidualne zamówienie według Specyfikacji Klienta, po przyjęciu zamówienia do realizacji (po uzgodnieniu z Klientem Specyfikacji) Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Studio Impress Marta Trojanowska o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§13. Zwrot należności Klientom

 1. Studio Impress Marta Trojanowska dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
  3. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 12 niniejszego regulaminu, Studio Impress Marta Trojanowska zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 3. Studio Impress Marta Trojanowska dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności (np. za pomocą karty płatniczej i przelewu bankowego) to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności.
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Studio Impress Marta Trojanowska nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Studio Impress Marta Trojanowska należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania Studio Impress Marta Trojanowska numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Studio Impress Marta Trojanowska takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Studio Impress Marta Trojanowska nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Studio Impress Marta Trojanowska należytej staranności prawidłową realizację płatności.
 6. W przypadku, gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Salonie Studio Impress Marta Trojanowska, a zamówienie:
  1. zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Salonie Studio Impress Marta Trojanowska;
  2. zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.
 7. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej lub Ekarty Prezentowanej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, Ekarty Prezentowej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Studio Impress Marta Trojanowska zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

§14. Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego martatrojanowska.com mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 12 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 7. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

§15. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego martatrojanowska.com, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com), przetwarzane są przez Studio Impress Marta Trojanowska S.A. z adresem siedziby: ul. Kleszczowa 41/14, 02-485 Warszawa (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Studio Impress Marta Trojanowska, które wymagają podania danych osobowych. Studio Impress Marta Trojanowska przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 16 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od BOK.
 4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego martatrojanowska.com poświęconej polityce prywatności.

§16. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Studio Impress Marta Trojanowska oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Studio Impress Marta Trojanowska i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Studio Impress Marta Trojanowska i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem BOK.

§17. Reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 10 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego martatrojanowska.com lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Studio Impress Marta Trojanowska:
  1. pisemnie na adres siedziby Studio Impress Marta Trojanowska (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
  2. za pośrednictwem e-maila na adres: troyka@martatrojanowska.com (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),
  3. za pośrednictwem BOK.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Studio Impress Marta Trojanowska rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości
  e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 10 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 5. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§18. Postanowienia końcowe

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Studio Impress Marta Trojanowska nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Studio Impress Marta Trojanowska, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Studio Impress Marta Trojanowska, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Studio Impress Marta Trojanowska.
 4. Studio Impress Marta Trojanowska dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego martatrojanowska.com były na najwyższym poziomie, jednakże Studio Impress Marta Trojanowska nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego martatrojanowska.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego martatrojanowska.com. Studio Impress Marta Trojanowska dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego martatrojanowska.com było dokonywane w godzinach nocnych.
 5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego martatrojanowska.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy martatrojanowska.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy martatrojanowska.com do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego martatrojanowska.com. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
 9. Językiem umów zawieranych z Studio Impress Marta Trojanowska jest język polski.
 10. Studio Impress Marta Trojanowska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego martatrojanowska.com, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego martatrojanowska.com;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Klientów;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego martatrojanowska.com.
 11. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com. O zmianie regulamin Studio Impress Marta Trojanowska poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.
 12. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym martatrojanowska.com (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.
 13. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując wizytę na tej stronie, akceptujesz użycie plików cookie. Dowiedz się więcej

Accept